UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Zapisnik izborne i redovite skupštine Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom

održane u ponedjeljak 2. 12. 2002. godine u 18 sati u prostorijama Centra Slava Raškaj, Ilica 83

Saziv skupštine

Na temelju članka 10. i članka 16. statuta Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom Predsjedništvo udruge sazvalo je izbornu i redovitu godišnju skupštinu. Poziv za skupštinu s prijedlogom dnevnog reda odaslan je poštom svim članovima udruge. Poziv na skupštinu sastavni je dio ovog zapisnika.

Prisutni članovi

Željka Balentović, Tiha Dabac, Karmila Delić, Ivan Delić, Jasna Tumpa, Branko Tumpa, Enes Midžić, Suzana Nikolić, Snježana Mlakar, Robert Mlakar, Renata Miljak, Boris Miljak, Ornela Pišpek, Alen Pišpek, dr. Sandra Roglić, dr. Mihovil Roglić, Renata Kušević, Željko Kušević, Sanja Sajko, Davor Sajko, Sanja Jarnjak, Mladena Sesvečan, Inga Žutić, Mladen Lakić.

Od 47 redovitih članova udruge prisutno je 24 člana udruge što predstavlja natpolovičnu većinu.

Popis članova stavljen je na uvid svim prisutnim članovima, a koji su svoje prisustvo ovjerili svojim potpisom i MB. Popis pozvanih članova i gostiju, s potpisima i MB prisutnih članova, sastavni je dio ovog zapisnika.
Na popisu pozvanih bilo je i četiri kandidata za članstvo, koji se nisu odazvali skupštini niti pozivu za pristupanje Udrugi. Oni su posebno (narančastom bojom) označeni na popisu pozvanih na skupštinu i uz njihova je imena zapisan komentar o njihovu statusu.

Skupštini kao promatrači još prisustvuju bračni par Kovačević i jedna obitelj s djetetom s Kosova.

Predloženi dnevni red

 1. Utvrđivanje dnevnog reda
 2. Izbor predsjedatelja, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće predsjednika o radu udruge
 4. Financijsko izvješće
 5. Izvješće Nadzornog odbora
 6. Razrješenja članova predsjedništva i izbor novih:
  • predsjednika udruge
  • dopredsjednika udruge
  • tajnika udruge
  • rizničara udruge
  • člana predsjedništva
 7. Odluke o ovlastima:
  • Odluka o pravu potpisivanja naloga platnog prometa
  • Odluka o davanju ovlaštenja za predstavljanje i zastupanje
 8. Razrješenje članova nadzornog odbora i izbor novih:
  • predsjednik
  • dva člana
 9. Izmjene i dopune statuta:
  • o ponovnom sazivanju skupštine zbog nedovoljnog odaziva članova
  • o punomoćima za zastupanje odsutnog člana na skupštini
  • o skraćenom imenu udruge
 10. Smjernice za daljnje djelovanje udruge
 11. Razno

Rasprava

Ad. 1. Utvrđivanje dnevnog reda

Tajnik udruge prof. Midžić upoznao je prisutne o broju članova udruge te je konstatirano da prema prijavnicama i popisu članova udruga broji 47 članova, a od kojih je prisutno 24 člana. Uz natpolovičnu većinu prisutnih članova moguće je započeti s redovitim radom skupštine udruge i utvrđivanjem dnevnog reda.

Članovi skupštine jednoglasno su prihvatili dnevni red kako je naveden u pozivu za skupštinu, a o točci 5. će se raspravljati ukoliko u međuvremenu stigne predsjednik ili koji član nadzornog odbora. Ukoliko u tijeku sjednice nitko od njih ne pristigne ta će točka ostati neispunjenja, a moguće je i naknadno obavijestiti članstvo s pismenim izvješćem nadzornog odbora, ukoliko ga bude.

Ad 2. Izbor predsjedatelja, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

Za predsjedatelja skupštine izabran je dr. Mihovil Roglić. Za zapisničara je izabrana Tiha Dabac, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Jasna Tumpa i Branko Tumpa.

Svi navedeni izabrani su jednoglasno.

Ad 3. Izvješće predsjednika o radu udruge

Predsjednik udruge i tajnik udruge podnijeli su izvješće o radu udruge u 2001. i 2002. godini, a kako je to prikazano i iskazano na WEB stranicama udruge. Konstatirano je da je taj rad bio predan i uspješan što se tiče poduzetih akcija te ostvarenih kontakata i suradnje među obiteljima članova, ali i kandidata za operacije. S obzirom na mali broj izvoditelja programa sav je teret rada pao na tajnika i predsjednika i članove njihovih obitelji. Članovi skupštine podržali su otvaranje udruge suradnji s Centrom Slava Raškaj i svim zajedničkim akcijama, pozitivno su ocijenili utjecaj i informativnost WEB stranica, pozdravili napore za iznalaženje mogućnosti za osiguranje uređaja (procesora govora), podržali kritičke stavove prema uvjetima rehabilitacije, sužavanju socijalnih prava, nejasnom statusu djece i osoba s kohlearnim implantatom i sl.
Uz predsjednika iscrpno izvješće o radu udruge podnio je tajnik udruge, a ono se u pismenom obliku prilaže uz zapisnik.

Izvješća su bez primjedbi prihvaćena jednoglasno.

Ad 4. Financijsko izvješće

Financijsko izvješće koje je podnio tajnik prikazano je kroz dokumente i financijske izvještaje koji su podneseni državnoj reviziji i Ministarstvu zdravstva odnosno Vladinom uredu za udruge. Sredstva su trošena prema programskim dokumentima, Za rad je udruga u 2001. godini dobila 64.000 Kn od ministarstva zdravstva. Uz prenesene prihode iz 2000. godine, te donaciju od 8.000 Kn, uz potrošeni novac u iznosu od 77.417,66 Kn, na žiro računu kod Zagrebačke banke imamo prema izvatku br. 7. od 29. 8. 2002. godine 26.073,59 Kn. Druge pokretne imovine ili nepokretne imovine udruga nema.

Indirektni troškovi za 2001. godinu

 1. TEXEL d.o.o. - Knjigovodstvene usluge, 4. do 12mj. 2001. 5062,49
 2. Blagajnički izvještaj 1/2001 - Fotokopiranje i poštarina 321,3
 3. Blagajnički izvještaj 1/2001 Kancelarijski materijal i materijal za tisak 1.967,92
  UKUPNO 7.351,71

Direktni programski troškovi

 1. Lancon d.o.o. - Izrada WEB stranica i prijevod na Engleski 19.434,60
 2. Zola d.o.o. -Računalni programi za izradu WEB-a i elektroničkih publikacija 2.746,22
 3. Zola d.o.o. - Grafički materijal za obradbu fotografija za WEB i el. publikacije 2.236,78
 4. Kolding d.o.o. - Tiskanje (fotokopiranje i uvez, Kolding) brošure "Sustav kohlearnog implantata) 2.610,80
 5. Learning to Listen Fondation, Kanada - Kotizacija, profesionalna edukacija 8.037,55
 6. Centar Slava Raškaj - Programska suradnja (Ugovorne obveze)- Tiskanje zbornika, Seminar edukacije rehabilitatora, Savjetovalište za roditelje 35.000,00
  Ukupno: 70.065,95

Sažetak financijskoga izvješća

Indirektni programski troškovi 7.351,71
Direktni programski troškovi 70.065,95
Ukupno: 77.417,66

Financijsko izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Ad 5. Izvješće Nadzornog odbora

Nitko od članova nadzornog odbora nije mogao biti prisutan (obiteljski razlozi i život u drugoj državi ili drugom gradu) te je ta točka dnevnog reda ostala neispunjena.

Članovi udruge jednoglasno su prihvatili ispuštanje ove točke iz rasprave.

Ad 6. Razrješenja članova predsjedništva i izbor novih

Razriješeni su zbog isteka mandata:

 • predsjednik udruge dr. Mihovil Roglić
 • dopredsjednik udruge doc. Suzana Nikolić
 • tajnik udruge prof. Enes Midžić
 • rizničar udruge Snježana Mlakar
 • član predsjedništva Branko Tumpa

Svi su navedeni dužnosnici razriješeni bez primjedbe jednoglasno.

Za Nove članove rukovodstva i predsjedništva udruge u narednom dvogodišnjem mandatu (prosinac 2002. do prosinca 2004) izabrani su kako slijedi:

 • predsjednik udruge dr. Mihovil Roglić
 • dopredsjednik udruge Boris Miljak
 • tajnik udruge prof. Enes Midžić
 • rizničar udruge Snježana Mlakar
 • član predsjedništva Branko Tumpa

Svi su novi dužnosnici izabrani jednoglasno.

Ad 7. Odluke o ovlastima:

Odluka o pravu potpisivanja naloga platnog prometa

Naloge platnog prometa potpisuju dvije osobe. Za potpisivanje su ovlašteni dr. Mihovil Roglić, prof. Enes Midžić, doc. Suzana Nikolić i Snježana Mlakar.

Ova je odluka donesena jednoglasno.

Odluka o davanju ovlaštenja za predstavljanje i zastupanje

Na temelju članka 17. i članka 19 statuta udruge Dr. Mihovil Roglić, predsjednik i prof. Enes Midžić, tajnik, imaju ovlaštenja predstavljanja i zastupanja udruge.

Ova je odluka donesena jednoglasno.

Ad 8. Razrješenje članova nadzornog odbora i izbor novih:

Razrješuju se zbog isteka mandata predsjednik i članovi nadzornog odbora i to:

 • Slavko Bekavac, predsjednik
 • Karmila Delić, član
 • Anita Šerić, član

Ova je odluka donesena jednoglasno i bez rasprave.

Za nove članove Nadzornog odbora u narednom dvogodišnjem mandatu (prosinac 2002. do prosinca 2004) izabrani su kako slijedi:

 • Slavko Bekavac, predsjednik
 • Davor Sajko, član
 • Željko Kušević, član

Ova je odluka donesena jednoglasno.

Ad 9. Izmjene i dopune statuta

Zbog djelotvornijeg rada skupštine, a time i udruge pristupa se izmjenama i dopunama statuta udruge. Na skupštini su jednoglasno prihvaćene sljedeće izmjene i dopune statuta koje su članovi utvrdili u sljedećem obliku:
Na temelju članka 11 Zakona o udrugama (NN 88/01) i članaka 11. i 12. statuta Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom na Skupštini udruge 2. 12. 2002. donesena je odluka o:

IZMJENI I DOPUNI STATUTA Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom

Članak 1.

U članku 11. iza zadnjeg stavka dodaje se sljedeći stavak:

Ukoliko se na pravovaljano zakazanu skupštinu udruge ne odazove dovoljan broj članova, predsjedništvo će sazvati ponovljenu skupštinu za deset dana. Ponovljena skupština zasjedat će pravovaljano ukoliko joj se odazove najmanje pet članova, a između kojih moraju biti prisutni predsjednik i tajnik udruge.

Članak 2.

U članku 31. iza zadnjeg stavka dodaje se stavak:

Izmjene i dopune statuta stupaju na snagu danom usvajanja na skupštini.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ove su izmjene i dopune statuta donesene jednoglasno.

Ad 10. Smjernice za daljnje djelovanje udruge

 • raditi na daljnjem traženju modaliteta osiguranja uređaja
 • tražiti od Ministarstva zdravstva i HZZO-a adekvatni tretman u podršci s rezervnim dijelovima, zamjenskim aparatima, reoperacijama, nabavci baterija i uopće o zakonskom i pravilničkom reguliranju kohlearne implantacije
 • tražiti određivanje minimalnih godišnjih kvota za implantacije, kao i izrada jasnih i nediskriminatornih kriterija
 • tražiti poboljšanje uvjeta rada i boravka djece u rehabilitaciji
 • zalagati se za edukaciju roditelja i razjašnjenja programskih sadržaja koji se primjenjuju u rehabilitaciji
 • zalagati se za primjenu konkretnih programa integracije
 • zalagati se razvoj centara izvan Zagreba, a posebice centara za podešavanje i programiranje procesora govora tzv. fitting (mapping)

Ova su smjernice nakon rasprave donesene jednoglasno.

Ad 11. Razno

 • Financijski plan. Prihodi za 2003. godinu planiraju se od članarina, donacija i programskih sredstava iz proračuna države i grada Zagreba. Ta sredstva zavise o predloženom i odobrenom programu rada te se ne mogu unaprijed specificirati. Programska sredstva trošiti će se namjenski prema predloženom i odobrenom programu. Sredstva kojima udruga sada raspolaže, kao i sredstva iz donacija koristit će se za tekuće poslovanje, za izradu i održavanje WEB stranca, za tiskanje potrebnih letaka i brošura, za održavanje dječjih igraonica, plaćanje članarina međunarodnih udruga i kotizacija za seminare i stručna usavršavanja i prema uvjetima kojima su sredstva donirana.
 • Vođenje računovodstva. Na temelju članka 28. statuta udruge skupština prihvaća da se angažira osoba koja će voditi računovodstvene poslove udruge. Cijena ne bi trebala biti veća od 150 do 200 Kn mjesečno. Ovlašćuju se predsjednik i tajnik da angažiraju za te poslove stručnu osobu.
 • Osnutak podružnice. Gospodin Mladen Lakić, član udruge izabire se za voditelja podružnice Udruge roditelja djece s kohlearnim implantom u Rijeci.
 • Adresa sjedišta udruge. Na prijedlog predsjedništva udruge mijenja se adresa sjedišta udruge i to na adresu dr. Mihovila Roglića, Plemićeva 6, 10000 ZAGREB.

Ove su odluke donesene jednoglasno.

Završne napomene

Skupština je započela s radom u 18 sati i 15", a završila u 21 sat. Zapisnik je sastavljen prema rukopisnim bilješkama i dokumentima koji su predočeni na skupštini. Zapisnik je vjerodostojni zapis tijeka, sadržaja i zaključaka skupštine.

Zapisničar: Tiha Dabac
Zapisnik odgovara tijeku i zaključcima skupštine.
Ovjerovjeritelji zapisnika: Jasna Tumpa i Branko Tumpa