UDRUGA RODITELJA DJECE S KOHLEARNIM IMPLANTOM - WWW.PUZNICA.HR

Na osnivačkoj skupštini 2. studenoga 1999. godine osnovana je Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište udruge je u Zagrebu, Varšavska 4.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 70/97. i 106/97.) na osnivačkoj skupštini Udruge roditelja djece djece s kohlearnim implantom održanoj 2. studenog 1999. godine donesen je

STATUT

Osnovne odredbe

Članak 1.

Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom (u daljnjem tekstu: Udruga) osniva se sa ciljem unapređenja vrsnosti života, medicinske i socijalne zaštite djece i odraslih osoba s kohlearnim implantom i njihovih obitelji.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Udruge.

Članak 3.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm. Unutar kružnog obruba je stilizirani spiralni lik pužnice, a ispod njega tekst Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom - Zagreb. Znak udruge je stilizirani spiralni lik pužnice.

Članak 4.

Rad Udruge je javan. To se ostvaruje javnim djelovanjem svih tijela Udruge, obavještavanjem sredstavima javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obavještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva, tako i ostalih zainteresiranih.

Javnost se iznimno može isključiti iz rasprava skupštine Udruge u cilju zaštite privatnosti i posebnih okolnosti u kojima bi se iznošenjem u javnost štetno i grubo narušila privatnost roditelja i njihove djece i odraslih osoba s kohlearnim implantom.

Članak 5.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik Udruge i tajnik Udruge.

Ciljevi i djelatnost udruge

Članak 6

Udruga se utemeljuje radi zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, prosvjetnih, socijalnih, zdravstvenih, znanstvenih i drugih interesa i ciljeva i uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove.

Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s kohlearnim implantom, odraslih osoba s kohlearnim implantom i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju vrsnosti života djece i odraslih osoba s kohlearnim implantom i njihovih obitelji.

Udruga ostvaruje svoje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:

 1. poticanje promjena zakona, pravilnika i propisa koji ne uvažavaju činjenicu i ne podržavaju potrebe gluhih osoba za primjenom medicinskih tehnologija koja im omogućavaju da čuju;
 2. uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s kohlearnim implantom, stručnim osobljem, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;
 3. inforimiranje članstva i javnosti o problemima djece s kohlearnim implantom i njihovih obitelji;
 4. informiranje roditelja/staratelja o pravima i mogućnostima socijalne i zdravstvene zaštite; - poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s kohlearnim implantom;
 5. poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);
 6. organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.;
 7. organiziranje programa za djecu s kohlearnim implantom u suradnji sa stručnim osobljem (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.);
 8. izdavačaka djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge (informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl.) u skladu sa zakonom;
 9. rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja vrsnosti života djece s kohlearniim implantom i njihovih obitelji;
 10. pomoć roditeljima gluhe djece u informiranju i putevima ostvarenja nabave procesora zvuka i primjene kohlearnog implanta.

Članstvo

Članak 7.

Članovi Udruge su redovni, počasni i članovi prijatelji.

Članovima Udruge mogu postati svi poslovno sposobni državljanji Republike Hrvatske te pravne osobe sa sjedištem u republici Hrvatskoj, stranci i strane pravne osobe koji prihvaćaju i daju svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Redovnim članom može postati svaki poslovno sposobni državljanji Republike Hrvatske i stranac koji u užoj obitelji ima dijete s kohlearnim implantom kao i punoljetne osobe s kohlearnim implantom.

Redoviti članovi kojima u tijeku članstva dijete s kohlearnim implantom postaje punoljetno i nadalje ostaju redoviti članovi udruge.

Članovima prijateljima mogu postati sve osobe navedene u stavu 1 ovog članka koje žele sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Počasnim članom postaje osoba iz stavu 1 ovog članka osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Predsjedništva i uz suglasnost Skupštine.

Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Predsjedništvo.

Članak 8.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. istupom po osobnoj želji;
 2. isključenjem odlukom Predsjedništva ukoliko član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima udruge;
 3. neplaćanjem članarine duljem od 6 mjeseci;
 4. prestankom rada Udruge.

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. Protiv odluke o isključenje može se podnijeti pismeni prigovor Skupštini Udruge u roku 30 dana od primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 9.

Članovi Udruge imaju prava i obveze:

 1. da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge; - da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obaveza Udruge;
 2. da sudjeluju u radu, te da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;
 3. da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

U svim sporovima između Udruge i jednog ili više članova odlučuje Predsjedništvo.

Ustroj i upravljanje

Članak 10.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju svi redovni članovi Udruge. Skupštinu saziva Predsjedništvo prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili 30% članova Udruge.

Ukoliko Predsjedništvo u roku od 30 dana ne sazove Skupštinu, moći će je sazvati gore navedeni predlagaći.

Članak 11.

Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje najmanje trećina članova. Za odluku o donošenju Statuta, izmjeni Statuta ili prestanku rada Udruge potrebna je natpolovična većina glasova svih članova. Za sve ostale odluke dovoljna je natpolovična većina glasova prisutnih.

Radom Skupštine rukovodi Predsjedništvo, koje na godišnjoj skupštini podnosi izvješće o radu i poslovanju, te predlaže smjernice rada za iduće razdoblje.

Članak 12.

Skupština raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje programa i zadataka Udruge, a posebice o:

 1. donošenju, izmjenama i dopunama Statuta Udruge i Pravilnika:
 2. planu i programu Udruge;
 3. visini i načinu plaćanja članarine;
 4. donošenju financijskog plana i usvajanju završnog računa; - biranju i razrješavanju članova Predsjedništva i Nadzornog odbora;
 5. biranju i razrješavanju predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizničara Udruge, te predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 13.

Skupština može razriješiti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su izabrani zbog neaktivnosti tih tijela i neodržavanja sjednice i to u cjelosti ili samo pojedine članove. Ukoliko se razrješava cijelo Predsjedništvo ili Nadzorni odbor bira se novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava samo pojedine članove bira se samo pojedine članove kojima mandat traje do isteka mandata u koji su birani.

Članak 14.

Skupština na prijedlog Predsjedništva donosi Pravilnik koji sadrži podrobnije upute o načinu rada Udruge (etičkom kodeksu, financijskom poslovanju). Pravilnik ne smije sadržavati odredbe suprotne ovom Statutu. Odredbe Pravilnika imaju za Udrugu i njene članove istu obvezujuću snagu kao i Statut.

Članak 15.

Predsjedništvo je kolegijalno izvršno tijelo udruge, a broji pet članova. Članove Predsjedništva bira Skupština iz reda svojih članova.

Članovi Predsjedništva su po funkciji: predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge, tajnik Udruge, rizničar Udruge i još jedan član Udruge.

Mandat članova Predsjedništva, a isto tako i mandat predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizničara traje dvije godine, nakon kojeg mogu biti ponovno izabrani.

Članak 16.

Predsjedništvo u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:

 1. priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune, financijski plan i završni račun; - saziva Skupštinu i priprema dnevni red;
 2. izvršava odluke Skupštine, rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština; - upravlja imovinom Udruge;
 3. oblikuje po potrebi povremena stručna tijela Predsjedništva i imenuje predsjednika i članove tih tijela;
 4. vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijskom
 5. materijalnom poslovanju.

Predsjedništvo je odgovorno za svoj rad i sveukupni rad Udruge.

Članak 17.

Predsjednik Udruge:

 1. predstavlja i zastupa Udrugu i organizira izvršavanje njezinih zadaća;
 2. predsjedava sjednicama Predsjedništva i izvršava njegove odluke;
 3. sastavlja godišnji izvještaj o radu udruge.

Članak 18.

Dopredsjednik Udruge:

 1. zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, a prema pismenoj ovlasti.

Članak 19.

Tajnik Udruge:

 1. predstavlja i zastupa Udrugu;
 2. obavlja administrativne poslove, vodi evidenciju članstva i brine o imovini Udruge.

Članak 20.

Rizničar Udruge:

 1. vodi blagajničke poslove Udruge, prima članarinu, sastavlja blagajnički izvještaj o stanju imovine i prijedlog proračuna, te vodi blagajničku knjigu.

Članak 21.

Predsjedništvo se sastaje prema potrebi i pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici prisutna nadpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Sjednicu Predsjedništva priprema, saziva i vodi predsjednik Udruge ili u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik Udruge.

U toku sjednice se vodi zapisnik kojeg potpisuje predsjednik ili dopredsjednik i tajnik Udruge.

Članak 22.

Nadzorni odbor je tijelo Udruge koji ima tri člana. Predsjednika Nadzornog odbora i još dva člana bira Skupština na vrijeme od dvije godine iz reda svojih članova.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran predsjednik Udruge kao ni članovi Predsjedništva. Nadzorni odbor brine o pravilnoj primjeni Statuta i Pravilnika, kontrolira materijalno-financijsko poslovanje te nadzire rad Udruge i o tome podnosi izvještaj Skupštini.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 23.

Skupština i Predsjedništvo mogu, svaki što se tiče njegovog područja rada, imenovati savjetnička povjerenstva za područja zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i sl. Sastav povjerenstva, zadaće i način rada određuje se prigodom imenovanja.

Članak 24.

Udruga obavlja svoje financijsko poslovanje putem vlastitog bankovnog računa.

Podružnice

Članak 25.

U okviru Udruge, radi racionalnijeg i efikasnijeg izvršavanja djelatnosti, organiziraju se podružnice, kao posebni ustrojstveni oblici Udruge. Podružnice se organiziraju po urbanim centrima s najmanje deset članova.

Odluku o osnivanju podružnice, a na zahtjev zainteresiranih članova donosi Predsjedništvo Udruge. Podružnice nisu pravne osobe. Podružnice imaju svoj pečat koji, pored sadržaja pečata Udruge, sadrži i ime urbanog centra u kojem podružnica djeluje.

Radom podružnice rukovodi voditelj podružnice kojeg imenuje Predsjedništvo Udruge na prijedlog članova podružnice.

Voditelj podružnice predstavlja podružnicu, organizira i rukovodi djelatnošću podružnice u okviru djelatnosti Udruge. Voditelj podnosi Predsjedništvu periodične izvještaje o radu podružnice i informira podružnicu o radu Predsjedništva, a za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu Udruge.

Sva ostala pitanja potrebna za djelovanje podružnica uređuju se općim aktom koji donosi Predsjedništvo Udruge.

Izvori sredstava

Članak 26.

Izvori sredstava Udruge su:

 1. članarina redovnih članova i članova prijatelja;
 2. donacije;
 3. dotacije; - sponzorstva;
 4. dobrovoljni prilozi;
 5. iz proračuna;
 6. ostali prihodi u skladu sa zakonom.

Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu financijskim planom. Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojinim financijskim planom.

Članak 27.

Sve funkcije u Udruzi su dobrovoljne i bez materijalne naknade. Rad pojedinaca na stručnim poslovima može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Predsjedništvo.

Članak 28.

Financijsko - materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi u skladu s propisima za udruge.

Poslovne knjige i financijska izvješća vode se prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko računovodstveni poslovi prema potrebi mogu se povjeriti stručnoj osobi.

Prestanak rada udruge

Članak 29.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ako ne postoji potreba ili uvjeti za nastavak djelovanja te u slučajevima predviđenim zakonom. Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o raspuštanju Udruge, donosi se i odluka o raspodjeli eventualno pozitivnog salda i imovine Udruge.

Po prestanku rada imovina Udruge prenosi se na neku humanitarnu ustanovu za poboljšanja vrsnosti života djece s kohlearnim implantom ili druge gluhe djece, a po odluci Skupštine. Imovina i pozitivni saldo Udruge ne može se razdjeliti među članove Udruge.

Zaključne odredbe

Članak 30.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština, a prema potrebama i Predsjedništvo.

Članak 31.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruge, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu državne uprave.

Tajnik udruge Enes Midžić
U Zagrebu, 2. studenoga 1999.